صفحه ارت

گواهینامه ثیت برند صفحه ارت

صفحه ارت

به منظور حفاظت افراد و دستگاهها در برابر اضافه ولتاژ های تولید شده در بدنه تجهیزات الکتریکی و همچنین ولتاژهای بسیار خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با ساختمانها تجهیزاتی نظیر صفحات ارت یا میله ارت بکار گرفته می شود تا این اضافه ولتاژ را مستقیماٌ در زمین خنثی نماید.

صفحات ارت شرکت گلکار سپاهان که بدین منظور استفاده می شوند از جنس مس خالص و مطابق با جدول زیر قابل تولید و عرضه می باشند:

صفحات ارت
طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm)
300 300 5-3
400 400 5-3
500 500 5-3
600 600 5-3
700 700 5-3
گلکار سپاهان، تولیدکننده انواع ورق مسی
صفحه ارت مسی

All Right Reserved. Golkar Sepahan Co. Designed By Avinnet